Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STrategies
EMPEREST
Home
News & events
Solutions

EMPEREST

PROGRAMME 2021-2027
priority
2 Water-smart societies
objective
2.1 Sustainable waters
Project type
Core Project
Implementation
January 2023 - December 2025
Click the flags for other language versions

EMPEREST

The project EMPEREST tests advanced treatment technology that helps water utilities and companies better remove organic micropollutants such as PFAS or pharmaceuticals from wastewater.
In the spotlight

The first EMPEREST newsletter is out - read it here! If you're interested in following our transnational work on eliminating micropollutants from wastewater effluent, subscribe to the newsletter that we prepare twice a year. This will ensure that you can join relevant events and make sure to benefit from project outputs!

Project summary

The EMPEREST project supports local authorities, service providers and policy-making community by strengthening the sustainable water management cycle. PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) discharge management is one of the most pressing environmental challenges in the Baltic Sea Region. The holistic approach of the project to the elimination of PFAS and other persistent organic pollutants incorporates regional strategies for monitoring and assessment, technological advances in wastewater treatment, risk management assessment for cities, and training materials for water experts.

The EMPEREST project has four activity strands to fulfil its aims. First, during the implementation years, the project in close cooperation with HELCOM will prepare methodological recommendations to monitor PFAS group in the aquatic environment. At the same time, local authorities will address the subject on the city level by developing a PFAS risk assessment framework to identify and assess PFAS-related risks and propose relevant risk mitigation strategies.

Further, a large part of the project will look into the wastewater treatment as a point source of organic micropollutants to the environment. EMPEREST will support water utilities to make informed decisions about cost-effective treatment strategies and investment roadmaps for removing PFAS from wastewater streams. The project will pilot advanced treatment technologies with mobile pilot containers to collect a comprehensive picture from the region and evaluate its effectiveness and economic viability to remove micropollutants. The aim is to demonstrate the efficient technologies to other water utilities in the region and to scale up their application.

To support this and other activities, capacity development will take place for both local authorities and public service providers to inform them about the recent developments in the field and train them with tailored materials and tools. The training programme will improve professional skills of wastewater management experts to be better prepared to the upcoming regulatory changes regarding micropollutants in effluents, thus strengthening the overall water sector resilience to emerging risks.

Copy direct link to this summary

EMPEREST

EMPEREST-hanke tukee kaupunkien ja alueiden viranomaisia, jätevedenpuhdistamoja, vesiyhdistyksiä ja päätöksentekijöitä heidän työssään kestävän vesihuollon vahvistamiseksi.
Project summary
EMPEREST-hanke tukee kaupunkien ja alueiden viranomaisia, jätevedenpuhdistamoja, vesiyhdistyksiä ja päätöksentekijöitä heidän työssään kestävän vesihuollon vahvistamiseksi. Hanke keskittyy haitallisten aineiden, erityisesti perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (engl. perfluoroalkyl substances, PFAS), vähentämiseen jätevedestä. Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen on yksi Itämeren alueen kiireellisimmistä ympäristöhaasteista. Hankkeessa haitallisten aineiden päästöjen vähentämistä lähestytään kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa hankkeen neljää toimintalinjaa. Ensinnäkin laaditaan tiiviissä yhteistyössä HELCOMin kanssa suosituksia PFAS-yhdisteiden seurantaan Itämeren ympäristössä. Toiseksi kehitetään paikallisviranomaisten kanssa riskiarviointityökalu PFAS-yhdisteisiin liittyvien riskien tunnistamiseksi kuntatasolla. Kolmanneksi kehitetään ja testataan siirrettävää erilaisia moderneja vedenpuhdistusteknologioita yhdistävää jätevedenpuhdistusjärjestelmää haitallisten aineiden poistamiseksi jätevedestä. Testattavat jätevedenpuhdistusjärjestelmät rakennetaan Puolassa ja Virossa, ja niitä testataan jätevedenpuhdistamoilla neljässä eri Itämeren maassa. Suomessa järjestelmää testataan Turun Kakolan jätevedenpuhdistamolla. Neljänneksi hankkeen aikana ja sen jälkeen pidetään koulutuksia paikallisviranomaisille haitallisten aineiden vähentämisestä jätevesissä. Koulutusten tavoitteena on parantaa jätevesihuollon asiantuntijoiden ammattitaitoa myös tulevien jätevesilakimuutosten valossa. Ratkaisujen osalta EMPEREST-hanke siis tukee vesilaitoksia, kun ne etsivät kustannustehokkaita menetelmiä ja tekevät investointisuunnitelmia haitallisten aineiden poistamiseksi jätevedestä. Tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevat tahot esittelevät teknologisia ratkaisuja myös alueen muille vesilaitoksille, jotta niiden käyttö leviää.

EMPEREST

EMPEREST projektas padeda vietos valdžios institucijoms, paslaugų teikėjams ir politiką formuojančiai bendruomenei stiprinti tvarų vandentvarkos ciklą.
Project summary
EMPEREST projektas padeda vietos valdžios institucijoms, paslaugų teikėjams ir politiką formuojančiai bendruomenei stiprinti tvarų vandentvarkos ciklą. Išleidžiamų PFAS (perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų) valdymas yra vienas aktualiausių aplinkosaugos iššūkių Baltijos jūros regione. Projekto holistinis požiūris į PFAS ir kitų patvariųjų organinių teršalų šalinimą apima regionines stebėsenos ir vertinimo strategijas, pažangias nuotekų valymo technologijas, miestams skirtą rizikos valdymo vertinimą ir mokymų medžiagą vandens specialistams. Siekiant įgyvendinti EMPEREST projekto tikslus, vykdomos keturios veiklos kryptys. Pirma, glaudžiai bendradarbiaujant su HELCOM, projekto vykdymo metu bus parengtos PFAS grupės medžiagų stebėsenos vandens aplinkoje metodinės rekomendacijos. Taip pat vietos valdžios institucijos šį klausimą spręs miestų lygmeniu, kurdamos PFAS rizikos vertinimo sistemą, kuri padės nustatyti ir įvertinti su PFAS susijusią riziką ir pasiūlyti atitinkamas jos mažinimo strategijas. Didelė projekto dalis bus skirta nuotekų valymui, kadangi tai yra aplinkos organinių mikroteršalų sutelktasis šaltinis. EMPEREST padės vandens tiekimo įmonėms priimti informacija paremtus sprendimus dėl ekonomiškai efektyvių valymo strategijų ir investicijų planų, skirtų PFAS šalinimui iš nuotekų. Įgyvendinant projektą bus išbandytos pažangiosios valymo technologijos, naudojant mobiliuosius bandomuosius konteinerius. Tai leis surinkti išsamią informaciją apie regioną ir įvertinti šių technologijų veiksmingumą bei ekonominį naudingumą šalinant mikroteršalus. Tokia veikla projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma ir Kauno nuotekų valymo įmonėje. Projekto tikslas – pristatyti veiksmingas technologijas kitoms regiono vandentvarkos įmonėms ir išplėsti jų taikymo mastą. Siekiant paremti šią ir kitas veiklas, bus tobulinami vietos valdžios institucijų ir viešųjų paslaugų teikėjų gebėjimai. Jiems bus suteikiama naujausia informacija apie pokyčius šioje srityje, parengti mokymai naudotis specialiai pritaikyta medžiaga ir priemonėmis. Mokymo programa pagerins nuotekų tvarkymo specialistų profesinius įgūdžius ir parengs būsimiems reglamentavimo pokyčiams, susijusiems su mikroteršalais nuotekose, ir taip sustiprins bendrą vandens sektoriaus atsparumą kylančiai rizikai.

EMPEREST

Celem projektu EMPEREST jest wsparcie władz lokalnych, dostawców usług oraz decydentów by realizowane przez nich zarządzanie wodami było bardziej zrównoważone.
Project summary
Celem projektu EMPEREST jest wsparcie władz lokalnych, dostawców usług oraz decydentów by realizowane przez nich zarządzanie wodami było bardziej zrównoważone. Kontrola nad rozprzestrzenianiem się PFAS czyli związków per- i polifluoroalkilowych jest jednym z najbardziej naglących środowiskowych wyzwań w Regionie Morza Bałtyckiego. Dlatego, holistyczne podejście w projekcie do eliminacji PFAS i innych trwałych zanieczyszczeń organicznych, obejmuje opracowanie regionalnych strategii monitorowania i analizy tych substancji, weryfikację postępu technologicznego w procesach oczyszczania ścieków, opracowanie ocen zarządzania ryzykiem PFAS dla poszczególnych miast oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych do rozwoju zawodowego ekspertów od wody. By cele projektu EMPEREST zostały spełnione, przewidziano podjęcie czterech głównych zadań. Po pierwsze, w ramach ścisłej współpracy z HELCOM, w okresie realizacji projektu, wypracowana zostanie metodologia monitorowania PFAS w środowisku wodnym. W tym samym czasie, władze lokalne wybranych miast partnerskich zajmą się tym problemem na poziomie miejskim przez opracowanie ramowego dokumentu oceny ryzyka PFAS, który umożliwi identyfikację i ocenę ryzyka związanego z występowaniem tych substancji. Opracują również adekwatne do wyników oceny strategie ograniczenia tego ryzyka. Kolejne zadanie stanowiące znaczącą część zakresu projektu to zbadanie oczyszczalni ścieków jako punktowych źródeł emisji organicznych mikrozanieczyszczeń do środowiska. Projekt EMPEREST ma być wsparciem dla przedsiębiorstw wodociągowych by mogły podejmować świadome decyzje dotyczące wyboru opłacalnych technologii oczyszczania oraz ustalania planów inwestycyjnych prowadzących do eliminacji PFAS ze strumienia oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska. W związku z tym, w ramach projektu, planowana jest budowa mobilnych instalacji pilotażowych do zweryfikowania skuteczności (efektywności technologicznej i ekonomicznej) zaawansowanego procesu oczyszczania ścieków do eliminacji mikrozanieczyszczeń. Wyniki działania instalacji pilotażowych będą rozpowszechnione, tak by mogły z nich skorzystać przedsiębiorstwa wodociągowe spoza projektu z Regionu Morza Bałtyckiego. Zostaną również wykorzystane do określenia możliwości zastosowania w pełnej skali najbardziej efektywnej z weryfikowanych technologii. Jedna z dwóch planowanych mobilnych instalacji pilotażowych powstanie na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód pod nadzorem miejskiej Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna i będzie testowana m.in. na terenie oczyszczalni ścieków w Szczecinie. Dodatkowym wsparciem dla uzyskania założonych efektów wszystkich działań w projekcie, będzie przeprowadzenie szkoleń dla władz lokalnych i dostawców usług komunalnych, których celem będzie udostępnienie informacji na temat najnowszych doniesień dotyczących PFAS.  Program szkoleniowy zostanie zrealizowany z wykorzystaniem dostosowanych do grup docelowych materiałów i narzędzi oraz umożliwi rozwój zawodowy specjalistów zajmujących się oczyszczaniem ścieków. W przyszłości skutkować to będzie lepszym przygotowaniem tych grup na nadchodzące zmiany w przepisach prawnych dotyczące limitu mikrozanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do środowiska jak również poszerzy ich wiedzę na temat związanych z tymi zanieczyszczeniami zagrożeń.

Budgets

EMPEREST
in numbers.
 • 5.43
  Million
  Total
 • 4.35
  Million
  Erdf
 • 0.00
  Million
  Norway

Top news

News

Interview with MEP Nils Torvalds on updating the Wastewater Treatment Directive
With the process of updating the Urban Wastewater Treatment Directive ongoing, the UBC Sustainable ...

News

Why are PFAS a concern and how are they regulated?
You might have heard the term ‘forever chemicals’ or read the abbreviation PFAS, meaning per- ...

News

EMPEREST project addressing PFAS kicks-off in Turku
The discharge of PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) is one of the most pressing ...
Shutterstock
40 Benefitting organisations 3 Solution(s) in preparation 3 Solution(s) plannedfor use / upscale 4 Pilotactivities 22 Organisationsin the project

EMPEREST
in numbers.

Lead partnerUnion of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission c/o City of Turku
 • Town
  Turku
 • Region
 • Country
  Finland
 • Region
  Varsinais-Suomi
Total partner budget
632,571.46
Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission (HELCOM)
 • Town
  Helsinki
 • Region
 • Country
  Finland
 • Region
  Helsinki-Uusimaa
Total partner budget
431,311.00
University of Tartu
 • Town
  Tartu
 • Region
 • Country
  Estonia
 • Region
  Lõuna-Eesti
Total partner budget
374,731.00
Berlin University of Technology
 • Town
  Berlin
 • Region
 • Country
  Germany
 • Region
  Berlin
Total partner budget
603,551.19
Turku University of Applied Sciences (TUAS)
 • Town
  Turku
 • Region
 • Country
  Finland
 • Region
  Varsinais-Suomi
Total partner budget
332,274.60
Gdańsk Water Utilities
 • Town
  Gdańsk
 • Region
 • Country
  Poland
 • Region
  Gdański
Total partner budget
644,722.30
Water and Sewage Company Ltd. of Szczecin
 • Town
  Szczecin
 • Region
 • Country
  Poland
 • Region
  Miasto Szczecin
Total partner budget
305,632.55
Tartu Waterworks Ltd
 • Town
  Tartu
 • Region
 • Country
  Estonia
 • Region
  Lõuna-Eesti
Total partner budget
646,798.00
Tallinn Water Ltd
 • Town
  Tallinn
 • Region
 • Country
  Estonia
 • Region
  Põhja-Eesti
Total partner budget
340,344.80
"Kaunas water" Ltd.
 • Town
  Kaunas
 • Region
 • Country
  Lithuania
 • Region
  Kauno apskritis
Total partner budget
201,576.00
Turku Region Wastewater Treatment Plant
 • Town
  Turku
 • Region
 • Country
  Finland
 • Region
  Varsinais-Suomi
Total partner budget
354,785.60
DWA German Association for Water, Wastewater and Waste DWA Regional group North-East
 • Town
  Magdeburg
 • Region
 • Country
  Germany
 • Region
  Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Total partner budget
164,543.60
Environmental Center for Administration and Technology
 • Town
  Kaunas
 • Region
 • Country
  Lithuania
 • Region
  Kauno apskritis
Total partner budget
149,318.40
City of Riga
 • Town
  Riga
 • Region
 • Country
  Latvia
 • Region
  Rīga
Total partner budget
249,883.20

Contacts

News

News

Interview with MEP Nils Torvalds on updating the Wastewater Treatment Directive
With the process of updating the Urban Wastewater Treatment Directive ongoing, the UBC Sustainable ...

News

Setting the framework for the training material
Although more and more information about PFAS appears not only in the scientific literature but also ...

News

Advanced mobile technology for removing micropollutants from wastewater
Continuous emissions of organic micropollutants from treated municipal wastewater to our environment ...

News

HELCOM assembles experts to harmonize monitoring of PFAS
It’s almost September and as everyone is getting back into the groove of things after their nice ...

News

Why are PFAS a concern and how are they regulated?
You might have heard the term ‘forever chemicals’ or read the abbreviation PFAS, meaning per- ...

News

Co-developing PFAS risk assessment plans in Riga
When you look at PFAS from the municipality perspective, it can be found everywhere: in groundwater ...

News

Learning about PFAS from Sweden
EMPEREST continues the journey of mapping best practices in addressing micropollutants and ...

News

EMPEREST project addressing PFAS kicks-off in Turku
The discharge of PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) is one of the most pressing ...

Events

12-14
February
EMPEREST project 1st workshop in Tartu
Project: EMPEREST
Physical Meeting
12. - 14. February 2024
  30
  November
  EMPEREST Expert meeting on monitoring
  Project: EMPEREST
  Virtual Meeting & Physical Meeting
  30. November 2023
  (EET)
  05
  October
  EMPEREST at the 14th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region
  Project: EMPEREST
  Physical Meeting
  05. October 2023
  25-26
  May
  EMPEREST workshop on PFAS risk assessment
  Project: EMPEREST
  Physical Meeting
  25. - 26. May 2023
  06-08
  February
  EMPEREST project Kick-off
  Project: EMPEREST
  Physical Meeting
  06. - 08. February 2023
  - (EET)

   Images

   EMPEREST site visit to Turku wastewater treatment plant
   04/2023
   PFAS Roadshow in Stockholm: EMPEREST and ZeroPFAS II projects meeting
   05/2023
   Workshop on local PFAS risk assessment plans in Riga
   09/2023

   EMPEREST site visit to Turku wastewater treatment plant 04/2023 (7 images)

   Copy direct link

   PFAS Roadshow in Stockholm: EMPEREST and ZeroPFAS II projects meeting 05/2023 (13 images)

   Copy direct link

   Workshop on local PFAS risk assessment plans in Riga 09/2023 (7 images)

   Copy direct link

   Site visit at the Riga wastewater treatment plant

   Videos

   Monitoring PFAS in marine environment - short story from EMPEREST project
   Video 1 of 1

   Quotes

   Nils Torvalds
   Member of the European Parliament
   Copy direct link
   The main focus of updating the Urban Wastewater Treatment Directive is to update wastewater treatment rules to modern challenges, both in terms of nutrient reductions and micro-pollution removals. Quaternary treatment – the removal of micro-pollutants from wastewater – is a relatively new technology and today mostly deployed for research projects. Ensuring that the high costs for this technology do not hinder the roll out of this needed treatment stage across Europe will be a challenge. »Read the full interview with Mr Torvalds by EMPEREST project
   Agnieszka Ilola
   Head of Secretariat at the Union of the Baltic Cities – Sustainable Cities Commission
   Copy direct link
   Sustainable water management is one of the five priority areas of the UBC Sustainability Action Programme 2030, and the EMPEREST project reinforces our efforts in reaching zero-pollution ambition for healthy local water ecosystems and clean Baltic Sea.

   Downloads